Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG14MFOP001-4.092 - МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 1 Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на риболовния сектор

Основните цели на мярката са:

• Разкриване и запазване на работни места;

• Повишаване конкурентоспособността на представителите на секторите рибарство и/или аквакултури;

• Внедряване на иновации и добавяне на стойност;

• Диверсификация на дейности в рамките на риболовния сектор;

• Да се подобри инфраструктурата и услугите насочени към рибарските стопанства и общности.

Краен срок: 15.09.2021 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://flag-bda.org

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.