Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05M2OP001-3.006 - МИГ Свиленград-Ареал-Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони

Целта на процедурата е подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.Тази цел ще бъде постиганата чрез комбинация от дейности за повишаване на качеството на предучилищното и училищното образование, вкл. професионалното образование, в малките населени места, подобряване на достъпа до предучилищното и училищното образование, вкл. професионалното образование, в малките населени места, намаляване броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на преждевременно напусналите училище.

Краен срок: 30.10.2019 г. 16:30 ч.

Интернет адрес: www.migsvilengrad.org

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.