Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05SFOP001-1.025 - Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги - БИМИС (фаза 3)

- Продължаване на процеса по трансформиране на митническата администрация в цифрова администрация, чрез последващо развитие и въвеждане на Институционална архитектура на Агенция „Митници“;

- Реализиране на съюзни функционални изисквания по отношение на митническата дейност, произтичащи от Митническия Кодекс на Съюза (Регламент (ЕС) №952/2013, приложим от 01.05.2016 г.), Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2151 на ЕК за създаване на работна програма, относно разработването и въвеждането на електронните системи, предвидени в МКС, Многогодишен стратегически план „Електронни митници“ (MASP) на Европейската комисия;

- Реализиране на национални функционални изисквания към БИМИС (Фаза 3).

Краен срок: 22.11.2021 г. 17:00 ч.

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.