Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.164 - „МИГ –Нова Загора_М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Осигуряване на инвестиции за подобряване на публичната инфраструктура и подобряване на физическата среда в обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието и социалните грижи, науката и културата, водоснабдяването и канализацията, енергоснабдяването, телекомуникациите, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха.

Допълнителна информация относно крайния срок

Процедурата е с няколко крайни срока за кандидатстване. Първи прием - приключил от 30.11.2018 г. до 04.03.2019 г. вкл. Осигурен размер на безвъзмездната финансова помощ - 1 190 000 лв - неизчерпан. Втори прием - актуален от 01.08. 2019 г. до 01.11.2019 г., вкл. Осигурен размер на безвъзмездната финансова помощ - 1 970 000 лв. Трети прием от 06.01.2020 г. до 06.04.2020 г., вкл. Осигурен размер на безвъзмездната финансова помощ от стратегията за ВОМР - неусвоения остатък от втория прием.

Краен срок: 01.11.2019 г. 16:30 ч.

Интернет адрес: www.mig-novazagora.org

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.