Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.654 - Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 6.4) - "Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности" от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград"

Мярката цели постигането на общата цел на стратегията и в частност повишаване конкурентоспособността на територията, посредством инвестиции в неземеделски дейности, създаване на заетост и диверсификация на незeмеделски дейности, развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 20.07.2022 г. 17:00 ч.

Краен срок: 20.11.2022 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Процедурата е с няколко срока за кандидатстване/подаване на проектни предложения. Първи краен срок за кандидатстване: 20 ноември 2022г., 17.00 часа. Втори краен срок за кандидатстване: 20 март 2023г., 17.00 часа. Трети краен срок за кандидатстване: 20 юли 2023г., 17.00 часа. Четвърти краен срок за кандидатстване: 20 ноември 2023г., 17.00 часа. Прием по втори, трети и четвърти краен срок ще бъде обявен при наличие на разполагаем бюджет по процедурата, със срок за подаване на проектни предложения не по-кратък от 30 дни.

Начален срок: 03.02.2023 г. 17:00 ч.

Краен срок: 20.03.2023 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Начален срок: 12.05.2023 г. 17:00 ч.

Краен срок: 20.07.2023 г. 17:00 ч.

Начален срок: 18.09.2023 г. 17:00 ч.

Краен срок: 20.11.2023 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://mig.lyubimets.org/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.