Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.831 - МИГ Сливница - Драгоман Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

ПРИОРИТЕТ Подобряване качеството на живот на територията и съхраняване на околната среда и възстановяване на горския фонд.

Цели:

- Подобряване на достъпа на населените места от територията на МИГ до Републиканската пътна мрежа;

- Подобряване на свързаността между населените места на територията на МИГ и между тях и Републиканската пътна мрежа от по-висок клас, с цел минимизиране на трайната миграция за получаване на по-добър достъп до публични услуги и работни места;

- Подобряване на условията за живот на територията на МИГ.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 06.06.2024 г. 09:00 ч.

Краен срок: 15.07.2024 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Процедурата е с един краен срок на кандидатстване, до 17.00 часа на 15.07.2024г.

Интернет адрес: http://mig-sd.org

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.