Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16RFOP002-2.084 - МИГ "Девня-Аксаково" - "Подкрепа на предприемачеството"

Развитие и стимулиране на предприемачество и създаване на условия за развитие на устойчив бизнес на територията на МИГ „Девня – Аксаково".

Процедурата се изпълнява в съответствие с Приоритет 1 „Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможности за създаване на местен бизнес“ .

Краен срок: 30.12.2020 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://www.migda.org/

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.