Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.286 - МИГ Свиленград Ареал, Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура"

Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители в селските райони

Прилагането на мярка 7.5 е в изпълнение на Приоритет 2 на СВОМР на МИГ - подмярката има следните специфични цели:

1. Подобряване на средата на живот на територията на МИГ „Свиленград Ареал“;

2. Подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители на територията на общината;

3.Оползотворяване на туристическите ресурси на територията на МИГ, посредством подкрепа за инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура за публично ползване. Подкрепят се иновативни инициативи, които представят и популяризират природното и културно наследство.

7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ ще бъде използвана за реализирането на Специфична цел 1 – Развитие на туризма чрез разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура на СВОМР на „МИГ Свиленград Ареал“

Краен срок: 13.07.2020 г. 16:30 ч.

Интернет адрес: www.migsvilengrad.org

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.