Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.788 - МИГ Свиленград Ареал - Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"

Инвестиции за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост на територията на община Свиленград.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 18.09.2023 г. 13:00 ч.

Краен срок: 25.10.2023 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Първи краен срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура е 25 октомври 2023 г. до 17.00 часа. При наличие на остатъчни средства след първи прием по процедурата, ще бъде отворен втори прием за набиране на проектни предложения, като индикативна втора дата на обявяване - 30.01.2024г. Втори краен срок за подаване на проектни предложения – 04.03.2024г.

Интернет адрес: http://www.migsvilengrad.org

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.