Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16RFOP002-2.108 - МИГ Балчик – Генерал Тошево – „ Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП “

В резултат на подкрепените дейности се очаква подобряване на конкурентоспособността, и повишаване на потенциал за експорт и подобряване на пазарното присъствие на МСП на територията на МИГ Балчик-Генерал Тошево чрез въвеждане и прилагане на системи за управление, добри производствени практики, ИКТ базирани системи и приложения за управление на бизнеса, както и изпълнение на дейности за реинженеринг на процесите в предприятията.

Краен срок: 15.11.2021 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://www.mig-balchik-toshevo.bg/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.