Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.558 - МИГ Балчик – Генерал Тошево - Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

Целта на процедурата е инвестиране в туристическа инфраструктура и в инфраструктура за отдих за публично ползване; Стимулиране на местното развитие, на растежа и подобряване на екологичната и социално-икономическата устойчивост на селските райони чрез развитие на инфраструктурата и основни местни услуги в селските райони; Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическо развитие в селските райони

Допълнителна информация относно крайния срок

Процедурата е с един краен срок за кандидатстване

Краен срок: 10.02.2022 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://mig-balchik-toshevo.bg/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.