Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG65BVPR001-1.007 - Процедура № 5, Специфична цел 1 „Европейско интегрирано управление на границите“

Съгл. чл. 3, параграф 2, буква а) и Приложение II, параграф 1, буква а)i)

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 05.06.2024 г. 18:00 ч.

Краен срок: 08.07.2024 г. 17:30 ч.

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.