Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.288 - Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 7.5) - "Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура" от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград"

Цели на мярката: Да се насърчи растежа на доходите и създаването на заетост на територията, чрез подпомагане развитието на селски туризъм. Да се разнообрази и подобри туристическата инфраструктура, атракции и съоръжения за посетители на територията. Опазване и популяризиране на природното и културно наследство на територията.

Допълнителна информация относно крайния срок

В съответствие с одобрената стратегията за ВОМР на МИГ, периодът за прием на проекти е постоянен, като в момента в който постъпят повече от три проекта се организира комисия, която извършва оценка на получените проектни предложения. Одобрението на проекти ще се извършва до изчерпване на финансовия ресурс (общия размер на безвъзмездната финансова помощ) по процедурата, посочен в т.8 от настоящите Условия за кандидатстване. В този случай крайният срок може да бъде удължен до 17:00 часа на 31 декември 2020г.

Краен срок: 31.12.2019 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://mig.lyubimets.org/

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.