Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16M1OP002-3.011 - Сдружение „МИГ Хисаря”, Мярка 9 от СВОМР - „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ХИСАРЯ”

Целта на процедурата е да се осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000.

През програмен период 2007 – 2013 г. оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“

финансира изготвянето на Национална приоритетна рамка за действие за Натура 2000 (НПРД) за периода 2014 – 2020 г. В НПРД са посочени мерки за опазване на видове и местообитания от мрежата Натура 2000, които следва да бъдат изпълнени през периода 2014 – 2020 г., съответният индикативен финансов ресурс, необходим за реализирането им, както и източниците на финансиране. Мярка от НПРД, по която могат да се изпълняват дейности за подобряване природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000, вкл. чрез подхода „Водено от общностите местно развитие“ и която е с осигурено финансиране от ОПОС 2014 – 2020 г. е мярка 109 „Инвестиции в консервационни дейности за поддържане/подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания“.

Изпълнението на дейности по процедурата следва да осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние (ПС) на видове от мрежата Натура 2000, докладвани през 2013 г. в изпълнение на чл. 17 от Директивата за местообитанията в „неблагоприятно-незадоволително“ състояние, както и да допринесе за изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на МИГ Хисаря.

Очакваните резултати от изпълнението на дейности по одобрени проектни предложения в рамките на процедурата са:

Принос за подобряване природозащитното състояние на животински видове, докладвани в „неблагоприятно - незадоволително“ състояние през 2013 г. съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията.

Краен срок: 20.11.2020 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://www.mig-hisaria.com/

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.