Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.830 - Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ Стралджа - Сливен 2023

ел на процедурата: Основна цел на процедурата е устойчиво и балансирано развитие на територията на „МИГ - Стралджа 2016г.“ чрез изграждане на силна местна икономика, формиране на качествена социално интегрирана жизнена среда и съхраняване на местната идентичност.

Настоящата процедура е в изпълнение на Приоритет 2 „Насърчаване на интегрирано териториално развитие и социална инфраструктура, съхраняване и развитие на местната идентичност и териториална значимост” на СВОМР, изпълнявана на територията на МИГ-Стралджа 2016г., насочен към обновяването на общинска инфраструктура (образователна, социална, културна, пътна и др.). Инвестициите в публичната инфраструктура са от особена важност за съживяването на населените места, най- вече извън общинските центрове, където обикновено тя е остаряла и амортизирана, а финансовите възможности за нейното подобряване са най-малки. Подаваните проектни предложения по процедурата следва да подпомагат постигането на специфична цел 4 – „Формиране на благоприятни и привлекателни условия за живот на местното население чрез инвестиции в малка по мащаби инфраструктура” от СВОМР.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 10.06.2024 г. 00:00 ч.

Краен срок: 19.07.2024 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

При остатъчен бюджет втория срок за прием на проектни предложения е с начална дата 01.10.2024 и краен срок 01.11.2024 г.

Интернет адрес: http://www.mig-straldzha.com/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.