Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG-RRP-1.023 - „Създаване на Национален и на регионални STEM центрове"

Целта на процедурата е изграждане на образователна STEM среда, в която с помощта на съвременните технологии да се повишава интересът към науките и научните изследвания у учениците.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 29.05.2024 г. 17:30 ч.

Краен срок: 01.07.2024 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: http://opnoir.bg/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.