Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05SFOP001-5.001 - „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

Цели на процедурата:

- да осигури дейностите на УО по програмиране, изпълнение, мониторинг, контрол и оценка на ОПДУ;

- да повиши административния капацитет на УО за ефективно и ефикасно управление на програмата;

- да подобри капацитета на бенефициентите за подготовка и изпълнение на проекти в съответствие с приоритетите, целите и изискванията на програма;

- да осигури информация и широка публичност за целите и възможностите на програмата и положителната роля на Общността в процеса на изграждане на ефикасна и компетентна администрация и съдебна система в Република България.

Допълнителна информация относно крайния срок

Крайната дата и час за кандидатстване са посочени само в ИСУН 2020.

Указанията за кандидатстване не съдържат информация относно краен срок за кандидатстване.

Краен срок: 01.12.2023 г. 16:00 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.