Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.639 - Мярка 2 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.2) „Инвестиции в преработващия сектор“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград"

Цел на мярката, която определя и очакваните резултати от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ е: „Повишаване конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията от хранително-преработвателния сектор. Повишаване производителността на труда, подобряване на качеството, добавяне на стойност и преработка на земеделска продукция”.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 29.04.2022 г. 00:00 ч.

Краен срок: 29.08.2022 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения: Първи краен срок: 17.00 часа на 29 август 2022г. Втори краен срок: 17.00 часа на 29 декември 2022г. Прием по втори краен срок ще бъде обявен при наличие на остатъчен бюджет по процедурата, със срок за подаване на проектни предложения не по-кратък от 30 дни.

Начален срок: 30.08.2022 г. 17:00 ч.

Краен срок: 29.12.2022 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Интернет адрес: http://mig.lyubimets.org/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.