Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05M9OP001-2.074 - МИГ Павликени-Полски Тръмбеш Мярка „Социални иновации за активно социално включване”

Общата цел на мярката е подобряване на достъпа на хора в неравностойно положение до услуги за социално включване в общността, както и подобряване на достъпа до социални и здравни услуги и повишаване равнището на заетост на хората с увреждания, както и до връщането на пазара на труда на членове на семействата, полагащи грижи за лицата с увреждания.

Краен срок: 09.09.2019 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: www.migpavlikenipolskitrambesh.bg

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.