Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.123 - Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“

Предоставянето на фокусираната подкрепа има за цел:

- Подобряване на условията на живот в селата на територията на МИГ;

- Създаване на оптимална жизнена среда, чрез инвестиции във всички видове малки по мащаби инфраструктура;

- Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическото развитие в района на МИГ Брезово, Братя Даскалови.

Допълнителна информация относно крайния срок

Удължаване на втори срок за прием на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001 – 19.123 Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“.

Начален срок за подаване на проектните предложения: 11.06.2019 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения:18.11.2019 г. 16.00 часа

Краен срок: 18.11.2019 г. 16:00 ч.

Интернет адрес: http://mig.brezovo.bg

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.