Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16M1OP001-3.001 - Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт

разширяване на метрото в София (включително закупуване на подвижен състав и изграждане на депо) и създаване на нови интермодални връзки за пътници в обществената транспортна система на София, Реконструкция на ключови гарови комплекси по протежение на главните железопътни линии. Планира се използването на техническа помощ за подготовката/ завършване на подготовката на инвестиционни проекти за развитие на интермодалния транспорт, включени за финансиране по приоритетната ос 3, включително изготвяне или актуализация на: проучвания, анализи „разходи-ползи”, оценки на въздействието върху околната среда, проектиране, оценка на въздействието на програмата (impact assessment) и др. В допълнение се предвижда подготовката на проучване за развитие на жп направление Север-Юг, с оглед идентифициране на необходимата мрежа от интермодални терминали.

Краен срок: 31.12.2020 г. 17:00 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.