Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05M9OP001-1.061 - „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа - Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените, въвеждане на социални и нетехнологични иновации в предприятията”

Настоящата процедура има за цел подобряване на организацията и условията на труд в местни предприятия чрез въвеждане на нови модели и системи, трансфер на знания за въвеждане на добри практики, подобряващи ресурсната ефективност, производителността и конкурентоспособността.

Краен срок: 09.09.2019 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: https://www.mig.glavinitsa-sitovo.org

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.