Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.252 - СНЦ "МИГ Тутракан – Сливо поле", Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“

Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ цели съхранение на духовния и културния живот на населението на територията на МИГ, подкрепа за дейности, свързани с културната идентичност и традиции на територията на МИГ.

Мярката отговаря на нуждата от съхраняване и развитие на териториална идентичност, на основата на културно-историческо и природно наследство с оглед сплотяване на местната общност.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори прием: Ще бъде обявен при остатъчен финансов ресурс след провеждане на Първи прием

Краен срок: 17.05.2021 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: www.mig.tutrakan-slivopole.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.