Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.652 - МИГ– Мъглиж, Казанлък, Гурково по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Подкрепа за инвестиции в малка по размер инфраструктура, която създава основни услуги на населението. Подмярката предоставя подкрепа за инвестиции в обществени сгради с образователно, историческо, културно и спортно предназначение и прилежащите пространства, зелени площи, улици, тротоари, площади и улично осветление в населените места на територията на община Мъглиж и община Гурково.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 15.06.2022 г. 00:00 ч.

Краен срок: 18.07.2022 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Ще бъде обявен при остатъчен финансов ресурс след провеждане на Първи прием.

Интернет адрес: http://mig-mkg.bg/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.