Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.794 - Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.794 МИГ „ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА“ - Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Мярка 4.2. “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията от хранително-преработвателната промишленост на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ чрез:

• по-добро използване на факторите за производство;

• въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

• подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

• постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);

• подобряване опазването на околната среда.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 16.11.2023 г. 10:00 ч.

Краен срок: 16.12.2023 г. 23:59 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Първи прием: Начална дата за прием на проектни предложения от 16.11.2023 г. Краен срок за представяне на предложенията 16.12.2023 г., 23:59 часа Втори прием /в случай, че са налични остатъчни средства от първи краен срок за подаване на проектни предложения/ : Начална дата за прием на проектни предложения от 04.03.2024 г. Краен срок за представяне на предложенията 04.04.2024 г., 23:59 часа

Интернет адрес: https://www.mig-db.org

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.