Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16RFOP002-2.100 - МИГ Луковит-Роман "Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия в общините Луковит и Роман"

Целта на процедура BG16RFOP002-2.100– МИГ Луковит-Роман „Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия в общините Луковит и Роман“ е ускоряване на темпа на растеж (осигуряване на „догонващ растеж) и увеличаване на експортния потенциал на местните МСП.

Реализирането на процедурата ще допринесе за повишаване на производителността на малките и средни предприятия /МСП/ от територията на МИГ Луковит-Роман чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и създаването на устойчиви предприятия, които да осигуряват заетост на местното население и възможности за повишаване на доходите му.

Краен срок: 16.08.2021 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: https://mig-lr.eu

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.