Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.039 - МИГ – Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”

Основната цел на настоящата процедура е подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително - преработвателната промишленост на територията на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово чрез:

 По-добро използване на факторите за производство;

 Въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

 Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

 Постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);

 Подобряване опазването на околната среда.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори краен срок по процедурата

Краен срок: 04.11.2019 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://www.mig-gotsedelchev.com

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.