Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.673 - МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Основна цел на мярката е развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес и повишаване на инвестициите в неземеделските сектори насочени към развитие на туризъм и развитие на услуги от всички сектори и занаяти и развитие на предприемачеството на територията на МИГ “Девня – Аксаково“.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 09.01.2023 г. 09:00 ч.

Краен срок: 13.02.2023 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Настоящата процедура за прием на проектни предложения е с два крайни срока.Първи начален срок за подаване на проектни предложения: от 9:00 часа на 03.10.2022г. Първи краен срок за подаване на проектни предложения: до 17:00 часа на 06.11.2022г. Втори начален и краен срок за прием на проектни предложения ще бъде въведен в системата след изтичане на първи краен срок. Втори начален срок за прием на проектни предложения от 09.00 часа на 09.01.2023г. Втори краен срок за прием на проектни предложения 17.00 часа на 13.02.2023г.

Интернет адрес: https://migda.org

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.