Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.425 - МИГ Момчилград – Крумовград, мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното културно наследство”

Съхраняване и развитие на местното културно наследство, бит, храни, продукти, музика и изобразително изкуство, история, занаяти, обичаи и ритуали, традиции и др. с цел тяхната валоризация, интегрирането им в развитието на туризма, чрез ефективни маркетинг, популяризация и реклама.

Допълнителна информация относно крайния срок

Първият период за прием е с начален срок 12.04.2021г., а крайният срок за подаване на проектните предложения е 31.05.2021 г., 17:00 часа.

Вторият период за прием е с начален срок 01.09.2021 г., а крайният срок за подаване на проектните предложения е 18.10.2021 г., 17:00 часа. Втори прием ще бъде обявен само при наличие на остатъчен финансов ресурс по процедурата след първи прием.

Краен срок: 31.05.2021 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: www.migmomchilgrad.com

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.