Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.691 - МИГ Костинброд-Своге- подмярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура"

Територията на МИГ е изключително благодатна за развитието на различни форми на туризъм, което може да доведе до цялостно развитие на икономиката на територията, подобряване качеството на живот на местното население, насърчаване на заетостта и привличане на нови инвестиции. Територията на двете общини обаче се различава в сферата на самият туризъм. Община Своге е атрактивна туристическа дестинация със забележителности, емблематични за региона. На територията на община Костинброд по данни на НСИ за 2012 г. не са налице средства за подслон и леглова база. Това е пречка за развитието на туризма в общината. Като туристически ресурс може да се определят богатството и разнообразието от културно-истoрически забележителности, запазената природа и природни забележителности, както и близостта до столицата. Съществуващата инфраструктура се нуждае от нови леглови възможности и инвестиции, активна реклама, развитие на общи туристически маршрути, както и инвестиции в еко и селски туризъм.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 16.11.2022 г. 10:00 ч.

Краен срок: 22.12.2022 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори срок: Начален срок за подаване на проектните предложения: от 13.03.2023 г. Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 14.04.2023 г. * Втори прием ще бъде обявен при условие, че е наличен финансов ресурс по мярката. Максималният разполагаем бюджет на съответната обява за прием се формира от разликата между първоначалния бюджет по мярката и стойността на финансовата помощ по одобрените от ДФЗ проектни предложения, и тази по одобрените от МИГ проектни предложения, за които към момента на обявяване на приема няма решение за предоставяне на финансова помощ от ДФЗ.

Интернет адрес: http://www.migkostinbrod-svoge.eu

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.