Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG14MFOP001-4.048 - МИРГ Пазарджик Мярка: 3.1 „Насърчаване развитието на устойчив риболовен туризъм в рибарския район“

Основни цели на мярката са:

1. Насърчаване разнообразяването на икономически дейности от сектор „Рибарство” към сектор „Туризъм“

2. Насърчаване развитието на устойчив риболовен туризъм в РР;

3. Насърчаване създаването на възможности за заетост и повишаване качеството на живот в РР

Прилагането на мярката ще допринесе за постигане на специфична цел 3.1 Създаване и/или модернизиране туристически продукти и услуги, свързани с риболовен туризъм и рибарството и осигуряване на алтернативна заетост и специфична цел 3.2 Подобряване на инфраструктурата и услугите, свързани с малките рибарски стопанства към Приоритет 3 на Стратигията на ВОМР.

Очаквани резултати: Планирана и приложена обща маркетингова стратегия за развитие на туристическия потенциал в РР; Разработени и позиционирани на пазара поне 3 туристически продукта ; Изградени поне 3 места за хранене с преобладаващо рибно меню; Повишен туристически поток в РР и Осигурена алтернативна заетост на заетите в сектор „Рибарство”;

Краен срок: 11.08.2020 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: https://flag-pazardzhik.org/

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.