Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.566 - „МИГ Белене – Никопол, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Вложените инвестиции ще спомогнат за подобряване на физическата среда на територията на общините Белене и Никопол, за изграждането и обновяването на обектите и съоръженията за реализиране на услуги в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, науката и културата, водоснабдяването и канализацията, енергоснабдяването, телекомуникациите, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 01.03.2022 г. 08:12 ч.

Краен срок: 03.05.2022 г. 23:59 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Процедурата е с два крайни срока за кандидатстване. Първи краен срок за кандидатстване с проектни предложения е 03.05.2022 г., 23:59 часа. Втори краен срок за кандидатстване с проектни предложения /при наличие на остатъчен финансов ресурс по процедурата/ започва да тече веднага след първи и е до 12.12.2022 г., 23:59 часа

Начален срок: 04.05.2022 г. 00:00 ч.

Краен срок: 12.12.2022 г. 23:59 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори краен срок за кандидатстване с проектни предложения започва да тече веднага след първи и е до 12.12.2022 г., 23:59 часа.

Интернет адрес: http://mig-bn.eu/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.