Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.527 - "МИГ Тутракан - Сливо поле", Мярка 4.2 "Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти"

Повишаване на конкурентоспособността, устойчивостта и икономическата ефективност на предприятията от хранително-преработвателния сектор. Повишаване производителността на труда, подобряване на качеството, добавяне на стойност и преработка на земеделска продукция.

Мярката отговаря на нуждата от добавяне на стойност към местните земеделски продукти и подпомага устойчивостта на земеделския бизнес. Предимство се дава на преработка на продукция от собственото стопанство и на суровини от приоритетните сектори: зеленчукопроизводство, етерично-маслени култури, животновъдство и овощарство.

Допълнителна информация относно крайния срок

При наличие на остатъчен финансов ресурс ще бъде проведен Втори прием по процедурата

Краен срок: 18.10.2021 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: https://mig.tutrakan-slivopole.bg/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.