Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.565 - МИГ Белене-Никопол, мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"

Инвестиционна подкрепа за подобряване цялостната дейност на преработвателните предприятия чрез внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи водещи до:

1. по-добро използване на факторите за производство;

2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

4. постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз;

5. подобряване опазването на околната среда.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 26.04.2022 г. 00:00 ч.

Краен срок: 31.05.2022 г. 16:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Процедурата е с два крайни срока за кандидатстванe. Втори краен срок за кандидатстване с проектни предложения /в случай на остатъчни финансови средства след първи прием/ започва да тече веднага след приключване на първи и е до 28.10.2022 г., 16:30 часа.

Начален срок: 31.05.2022 г. 16:31 ч.

Краен срок: 28.10.2022 г. 16:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори краен срок за кандидатстване с проектни предложения започва да тече веднага след първи и е до 28.10.2022 г., 16:30 часа.

Интернет адрес: http://mig-bn.eu

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.