Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.699 - „МИГ –Лясковец-Стражица“, Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”

Съхраняване и развитие на местните идентичности /културно наследство, бит, храни, продукти, музика и изобразително изкуство, история, занаяти, обичаи и ритуали, и традиции и др./ с цел тяхната валоризация , интегрирането им в развитието на туризма, чрез ефективни маркетинг, популяризация и реклама.

- Осигуряване на съпричастност на местно равнище към значението на нематериалното културно наследство и важността на неговото взаимно признаване;

- Да се потърсят съвременни форми и начини за популяризиране на живото нематериално културно наследство.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 13.03.2023 г. 00:01 ч.

Краен срок: 15.06.2023 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

При остатъчен ресурс по мярката, следващ прием за кандидатстване е с начален срок 16.06.2023 г., а крайният срок за повадане на проектните предложения е 20.09.2023 г. до 17:30 часа.

Интернет адрес: http://mig-zaedno.eu

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.