Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.679 - МИГ Костинброд-Своге-мярка 7.2 "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряванети или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия"

Основната цел на мярката е насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие на територията на МИГ "Костинброд-Своге" чрез: 1) Подобряване на средата и качеството на живот в населените места; 2)Осигуряване на базови услуги на населението на целевите общини и достъпа до тях в сферата на образованието, социалните грижи, културата, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха и др. 3) ПОвишаване привлекателността на територията на МИГ чрез обновяване на инфраструктурата.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 16.11.2022 г. 10:00 ч.

Краен срок: 22.12.2022 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Процедурата е предвидена с два крайни срока на прием: Първи срок: Начален срок за подаване на проектните предложения: от 16.11.2022 г. Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 22.12.2022 г. Втори срок: Начален срок за подаване на проектните предложения: от 13.03.2023 г. Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 14.04.2023 г. * Втори прием ще бъде обявен при условие, че е наличен финансов ресурс по мярката. Максималният разполагаем бюджет на съответната обява за прием се формира от разликата между първоначалния бюджет по мярката и стойността на финансовата помощ по одобрените от ДФЗ проектни предложения, и тази по одобрените от МИГ проектни предложения, за които към момента на обявяване на приема няма решение за предоставяне на финансова помощ от ДФЗ.

Интернет адрес: http://www.migkostinbrod-svoge.eu

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.