Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.606 - 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” на МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково.

Мярката цели оползотворяването на туристическите ресурси на територията на „МИГ -Мъглиж, Казанлък, Гурково“, посредством подкрепа за изграждане и/или реконструкция на инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура за публично ползване. Ще се подкрепят иновативни инициативи, които представят и популяризират природното и културно наследство, като се използват ИТ- технологии за повишаване на привлекателността на територията.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 09.05.2022 г. 00:00 ч.

Краен срок: 13.06.2022 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Процедурата е с два крайни срока за кандидатстване. При наличие на финансови средства след първи краен срок, втори срок за кандидатстване: от 03.10.2022 до 07.11.22 г.

Интернет адрес: http://mig-mkg.bg/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.