Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.151 - МИГ Белово, Септември, Велинград - Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Процедурата се изпълнява в съответствие с Приоритет 1 „Постигане на устойчив икономически растеж и създаване на заетост“ на стратегията за ВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград. Мярката допринася за постигането и на Специфична цел 1.2 „Разнообразяване възможностите за създаване на местен бизнес и заетост на населението извън земеделието“.

Цел на процедурата: Разнообразяване възможностите за създаване на местен бизнес и заетост на населението извън земеделието

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в подобряване на условията за създаване на местен неземеделски бизнес, в т.ч. внедрени нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; разнообразяването на формите на предлагания туристически продукт, чрез включване на различни форми на туризъм – екотуризъм, селски, винен, бизнес и други алтернативни форми; развитие на услуги във всички сектори; развитие на занаяти.

Краен срок: 30.10.2019 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://www.migbsv.com/

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.