Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16RFPR002-2.003 - Пилотно укрепване на капацитета на три Национални компетентни органа и три секторни екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност към тях (CS 3)

Да се подобри националният капацитет в киберсигурността и да се адаптират националните компетентни органи (НКО) и секторните екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност (СЕРИКС) към постоянно променящите се рискове и заплахи за мрежовата и информационна сигурност.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 19.01.2024 г. 16:30 ч.

Краен срок: 21.03.2024 г. 16:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Срокът е приложим за Министерство на енергетиката и Министерство на здравеопазването.

Начален срок: 19.01.2024 г. 16:30 ч.

Краен срок: 21.10.2024 г. 16:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

срокът е приложим за Министерство на образованието и науката

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.