Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.087 - МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Съществена част от земеделската продукция, произведена на територията на МИГ Добричка се предлага на пазара във вид на суровина. Използването на потенциала на плодородната добруджанска земя и получаване на повече продукти от нея, които да се продават не само като суровина, а като готова храна прави подпомагането на предприятията от хранително-преработвателния сектор целесъобразно и поради това то следва да бъде подкрепено от Стратегията за ВОМР. Бизнесът на територията на МИГ Добричка може да извлече множество ползи за своето развитие от т. нар. „къси вериги на доставки“.

Допълнителна информация относно крайния срок

Приемът е втори по процедурата. Обявяването му е поради наличие на неусвоен финансов ресурс след приключване на първия прием. Остатъчният разполагаем бюджет по настоящия прием е в размер на 270531,41 лв..

Краен срок: 31.03.2019 г. 17:00 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).