Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.512 - МИГ Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

Създаване и обновяване на техническата и социална инфраструктура като основа за създаването на оптимална жизнена среда в района и подобряване на основните услуги за населението.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори краен срок за кандидатстване - 31.07.2021 г., 17:30 ч. при наличие на остатъчен ресурс.

Краен срок: 17.05.2021 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: www.mig-bsl.com

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.