Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG65ISNP001-3.006 - Следгаранционна поддръжка на НВИС

Съгласно чл. 10, ал. 2 от Регламент (ЕС) №515/2014 на Европейския парламент и на Съвета, Специфична цел 3 "Оперативна подкрепа", Национална цел 2 "Оперативна подкрепа за визи" от НМП на Република България на България.

Съгласно чл. 10, ал. 2 от Регламент (ЕС)№515/2014 на Европейския парламент и на Съвета, Специфична цел 2 "Оперативна подкрепа за граници" от НМП на Република България.

Краен срок: 30.06.2020 г. 23:59 ч.

Интернет адрес: www.mvr.bg/dmp

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.