Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG14MFOP001-1.002 - Здраве и безопасност

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в настоящия прием по мярката, ще се даде възможност за модернизиране на флота и подобряване на безопасността и условията на труд на рибарите.

Краен срок: 26.09.2019 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: www.eufunds.bg

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.