Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05M2OP001-4.001 - Техническа помощ

Техническа помощ за Управляващия орган и бенефициентите на ОП НОИР

Допълнителна информация относно крайния срок

Бюджетни линии могат да се подават текущо до 31.12.2023 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.

Краен срок: 31.12.2023 г. 23:59 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.