Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG14MFOP001-7.003 - Техническа помощ

- да осигури дейностите по програмиране, изпълнение, мониторинг, контрол и оценка на ПМДР 2014-2020, включително материално-техническо им обезпечаване;

- да повиши административния капацитет на органите, ангажирани с прилагането и извършването на одитна дейност по ПМДР 2014-2020 за ефективно и ефикасно управление на Програмата;

Краен срок: 01.12.2021 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.