Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-5.004 - Процедура чрез подбор на проектни предложения подадени от публични субекти по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Осигуряването на възможност за подпомагане на Българска агенция по безопасност по храните и НДНИВМИ за инвестиции, свързани с превантивни дейности, ще спомогне за засилване на контрола от страна на компетентния орган, за повишаване на капацитета, за оптимизиране на времето за реакция, което от своя страна ще ограничи риска от възникване на усложнени епизоотични ситуация в бъдеще.

Реализирането на специфични инвестиции от страна на Изпълнителна агенция борба с градушките ще позволи да се подобри работата на противоградовата защита в страната, както и да бъде осъществявано наблюдение и ранно предупреждение за опасни неблагоприятни метеорологични явления.

Краен срок: 10.05.2021 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: rdd@mzh.government.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.