Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.440 - МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

Развитие на туризма и туристическите ресурси на територията на МИГ Нова Загора. Интегрирано и устойчиво развитие чрез ефективно използване на ресурсите на територията – природни, исторически и културни.

Допълнителна информация относно крайния срок

Първи краен срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура. Втори краен срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура, при наличен остатъчен бюджет - 22.06.2021 г.

Краен срок: 10.11.2020 г. 16:30 ч.

Интернет адрес: http://www.mig-novazagora.org/

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.