Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.607 - Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.

Подбор на проектни предложения за сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 22.06.2022 г. 17:00 ч.

Краен срок: 31.08.2022 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Крайният срок за подаване на проектни предложения е последният ден до 17:00 часа на всеки втори календарен месец след 1 септември 2022 г. до 31 декември 2023 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата

Начален срок: 01.09.2022 г. 00:00 ч.

Краен срок: 31.10.2022 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Крайният срок за подаване на проектни предложения е последният ден до 17:00 часа на всеки втори календарен месец след 1 септември 2022 г. до 31 декември 2023 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата 01.09.2022 00:00 31.10.2022 17:00

Начален срок: 31.10.2022 г. 17:15 ч.

Краен срок: 31.12.2022 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Крайният срок за подаване на проектни предложения е последният ден до 17:00 часа на всеки втори календарен месец след 1 ноември 2022 г. до 31 декември 2023 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата

Начален срок: 01.01.2023 г. 13:01 ч.

Краен срок: 28.02.2023 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Крайният срок за подаване на проектни предложения е последният ден до 17:00 часа на всеки втори календарен месец след 1 ноември 2022 г. до 31 декември 2023 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата

Начален срок: 01.03.2023 г. 08:00 ч.

Краен срок: 30.04.2023 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Крайният срок за подаване на проектни предложения е последният ден до 17:00 часа на всеки втори календарен месец след 1 ноември 2022 г. до 31 декември 2023 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата

Начален срок: 01.05.2023 г. 12:00 ч.

Краен срок: 30.06.2023 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://www.mzh.government.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.