Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16RFOP002-2.072 - МИГ Ардино - Джебел „Повишаване на конкурентоспособността на МСП на територията на МИГ, чрез създаване на възможности за местен бизнес, включително чрез диверсификация и алтернативни дейности“.

Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики чрез възможности за създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности, повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП и развитие и стимулиране на предприемачество и заетост, подобряване на производствения капацитет в МСП.

Краен срок: 11.01.2021 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://www.mig-ardino.bg/

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.