Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.159 - „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“ - Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Подмярката предоставя подкрепа за инвестиции в обществени сгради с образователно, историческо, културно и социално предназначение, както и прилежащите им пространства, зелени площи за обществено ползване, улици, тротоари, площади и улично осветление в населените места на територията на МИГ.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 28.01.2019 г. 14:12 ч.

Краен срок: 05.03.2019 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори краен срок: 17:00 часа на 27.05.2019 година. /в случай, че са налични остатъчни средства от първи краен срок за подаване на проектни предложения/

Начален срок: 28.01.2019 г. 14:12 ч.

Краен срок: 11.10.2021 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Начална дата на втори прием е 08.09.2021 г.

Начален срок: 28.01.2019 г. 14:12 ч.

Краен срок: 31.10.2022 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Крайният срок за кандидатстване по трети прием е удължен до 31.10.2022 г.

Интернет адрес: http://www.mig.glavinitsa-sitovo.org

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.